שאלות נפוצות

אנחנו יודעים שיש לך שאלות
לכן ריכזנו את הנפוצות ביותר והשבנו עליהן בצורה מסודרת

מושע היא בעלות משותפת על מקרקעין. זהו מצב שכיח למדי, שבו מספר אנשים רכשו ביחד את הבעלות על הקרקע, או שהקרקע שייכת לכמה וכמה יורשים, והם כולם רשומים בטאבו כבעלי אותה חלקה. הרישום בפנקסי המקרקעין יציין לצד כל אחד מהבעלים השותפים במושע את חלקו היחסי באותה חלקה.
ריבוי הבעלים מקשה מאד על הפיתוח של אותן חלקות. לעיתים ניתן לפתור זאת באמצעות תכנית אשר תציע חלוקה (פרצלציה) של הקרקע למגרשים שיירשמו כל אחד על שם בעליו ועל הכנת תצ"ר שיעגן את חלוקת השטח בפנקסי המקרקעין.

פרצלציה (איחוד וחלוקה) הינו תהליך המתבצע בדרך כלל עם הפשרת הקרקע בו נעשה איחוד של כל המגרשים וחלוקתם מחדש בהתאם לזכויות של התכנית הנלוות. לוועדה המקומית יש סמכות לאשר את תכנית איחוד וחלוקה באופן כפוי על בעלי הקרקע במקרה של ריבוי בעלים על מנת למנוע חוסר הסכמה ביניהם.

הסכם משפטי שנרשם בלשכת רישום מקרקעין, ומיועד להסדרת בעלות משותפת על קרקע. הסכם שמסדיר את היחסים בין בעלי הזכויות על הקרקע ואת אופן ניהול הקרקע וקבלת ההחלטות עליה.

מס רכישה
מס רכישה אינו קבוע, ותלוי באופן ישיר בגובה העסקה ובסוג הנכס. כמו כן, מס רכישה מהווה אחוז מסוים מגובה העסקה, במקרים מסוימים מחושב באופן מדורג. פעם בשנה, ב-‎16 בינואר, מעדכן משרד האוצר את שיעור המס ומדרגותיו בהתאם לעליית המדד.

מס שבח
מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. המקור החוקי למס זה הוא חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק", המוכר בציבור כחוק מס שבח כשמו הקודם של חוק זה. סוג מס זה הוא פיתוח ישראלי ייחודי היוצר הבחנה בין מיסוי רווח הון הנובע ממקרקעין בישראל לרווח הון הנובע מנכסים אחרים.
המס בוחן את השבח (רווח) שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, דהיינו התמורה אותה הוא מקבל (או במקרים חריגים התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם לשווי השוק של הנכס) אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס והשבחות אשר בוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס בניכוי פחת. קביעת שומת מס שבח היא עניין מורכב מאחר שהיא נקבעת לפי שיעורי מס משתנים, המושפעים ממועד הרכישה, ניכויים מסוימים, שיעורי מס היסטוריים לגבי נכסים אשר נרכשו עד ליום 31 במרץ 1961 ועל כן חישוב המס דורש מומחיות.

ועדה מחוזית: לכל מחוז יש ועדה מחוזית לתכנון ולבניה ובראשה יושב הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים. הוועדה מפקידה ומאשרת תכניות מתאר מקומיות ודנה בהתנגדויות הקשורות בה.

ועדה מקומית
מכינה ויוזמת תכניות מתאר בתחום מרחבה (תכניות מתאר מקומיות) וממליצה על אותן תכניות לוועדה המחוזית. הועדה המקומית מאשרת תכניות איחוד וחלוקה וכן האחראית על גביית היטלי ההשבחה.

אדמה בבעלות מדינת ישראל או קק"ל. רוכש קרקע מנהל למעשה חוכר (משכיר לתקופה ארוכה) את הקרקע לתקופה המוסכמת בחוזי החכירה, אך המדינה נשארת הבעלים של הקרקע. כ 93% מהקרקעות בישראל הן אדמות מנהל. על פי רוב מחיר אדמת מנהל נמוך מקרקע בבעלות פרטית (טאבו).

גוש חלקה
זו למעשה הכתובת של הקרקע כל קרקע במדינת רשומה לפי מספר הגוש והחלקה. בגוש ישנן מספר חלקות.

הסכם קומבינציה
הסכם במסגרתו בעלי קרקע מעניקים ליזם חלק מאחזקותיהם בקרקע תמורה בניית מספר מסוים של דירות שיבנה היזם עבור בעלי הקרקע. הדירות יחולקו באופן יחסי לבעלי הקרקעות בהתאם לשיעורי הבעלות היחסית של כל אחד מהם בקרקע.

הפקעה
בעת הפשרה של קרקע חקלאית הרשות המקומית מפקיעה אחוז מסוים מהקרקע לטובת שימושים ציבוריים כגון: דרכים, שטחי מעבר ושטחים ירוקים. עקרונית הרשות המקומית רשאית להפקיע עד 40% מהשטח ללא מתן כל פיצוי לבעלי הקרקע.

הפשרה הינו תהליך בו משתנה יעוד של קרקע ובסיומו מותרת בניה על הקרקע המופשרת.

כל הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את התנגדותו למוסד התכנון שהפקיד את התכנית. ההתנגדות תהיה מנומקת ותוגש בליווי תצהיר חתום בפני עורך דין. ניתן להגיש את ההתנגדות תוך חודשיים מיום פקדת התוכנית. במידה ולא הוגשו התנגדויות במהלך 60 הימים התכנית תאושר תוך חודש ימים.

יש לך שאלות נוספות?
נשמח לענות עליהן
השאר פרטים ונחזור אליך